Contoh Surat Kuasa Ambil DO

Baca JugaSURAT KUASA


Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                           :
Jabatan                         :
Nama Perusahaan         :
NPWP                         :
Alamat                         :
 

Dengan ini memberi kuasa kepada karyawan kami di bawah ini :

Nama                           :
Jabatan                         :

Surat Kuasa ini digunakan untuk pengambilan D/O atas barang import kami dengan data sebagai berikut :
           
No. B/L                       :                                               Tgl.
Vessel                          :
Party                            :
No. Container              :                      
                                     
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


          Jakarta, _____________
Yang Menerima Kuasa                                                              Yang Memberi Kuasa
__________________                                                            ___________________

Untuk versi blog yang lebih nyaman, silahkan kunjungi : pustaka-surat.com.